Att driva företaget med miljöfokus är en självklarhet hos oss på Adrianssons Schakt & Transport, vilket vi inte gör bara för att vi är måna om vår miljö utan även för att det är en konkurrensfördel i dag. Våra kunder ställer högre och högre krav. Därför har vi satt upp en miljöpolicy som innebär att vi ska minska miljöeffekterna från våra fordon och maskiner, förebygga föroreningar och utsläpp till luft och mark, följa aktuell miljölagstiftning och verka för att minska förbrukningen av våra naturresurser samt minimera mängder till deponi.

Som bevis för att vi kommit långt fick Adrianssons Schakt & Transport utmärkelsen Årets Företagare 2003 i Hallsbergs kommun med följande motivering:
”Per Adriansson utses till Årets Företagare för sitt mycket entusiastiska och nyfikna sätt att leda och utveckla Adrianssons Schakt och Transport. Det har utvecklats till ett mångsidigt och framgångsrikt företag med stark miljöinriktning”.

Vi har kommit långt i vårt arbete med att sammanställa och förbättra våra rutiner för att uppfylla kraven i ISO 9001 samt ISO 14000.

Vi är från 2009 miljödiplomerade i Hallsbergs Kommun

Miljöpolicy

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens kravföretagets egna resurser och förutsättningar arbeta för:

 • Att minska miljöeffekterna från våra fordon och maskiner
 • Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt
 • Att förebygga föroreningar och utsläpp till luft och mark
 • Att i tillämpbara delar följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav
 • Att uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem, ställda miljömål
 • Att verka för att minska förbrukningen av våra naturresurser samt minimera mängder till deponi

Kvalitetspolicy

Vår målsättning är att uppfylla våra kunders krav och förväntningar på utförda tjänster och levererade produkter.
Vi skall uppfattas av våra kunder som en seriös och tillförlitlig leverantör. Detta innebär:

 • Vår verksamhet skall präglas av en helhetssyn
 • Varje medarbetare skall veta vad hon eller han gör och varför
 • Vår kvalitet är alla medarbetares ansvar
 • Vår verksamhet skall präglas av ständiga förbättringar
 • Våra tjänster skall efterfrågas av kunderna

Trafiksäkerhetspolicy

Adriansson Schakt & Transport AB skall arbeta för att gods- och anläggnings-transporter samt entreprenadfordon framförs med hög trafiksäkerhet. Våra förare, medtrafikanter och kunder skall uppleva säkerhet och trygghet genom företagets agerande. Vårt beteende i trafiken skall bidra till att minska antalet trafikolyckor och personskador. Detta innebär att:

 • Fordon och maskiner skall vara i gott och trafiksäkerhetsdugligt skick.
 • Lagar och förordningar skall efterlevas vid utnyttjande av maskiner och fordon, både vad gäller vägbelastning och framförande.
 • Största hänsyn skall tas till medtrafikanter. Vi skall betraktas som ett föredöme i trafiken.
 • Rutiner finns för rapportering av fel på fordon och maskiner.
 • All personal som framför ett fordon eller maskin skall vara drogfri.